INFORMACIÓ INSCRIPCIONS EXTRAESCOLARS ESPORTIVES 2017-2018

üJuny (Al pavelló de l'Escola): 19,21,26,28 de Juny ( de 16.30 a 18.30h)
üAgost (Al pavelló de l'Escola):  21,22,28 i 29 d'Agost de 10h a 13h 
üSetembre - Primera setmana (Al pavelló de l'Escola): 4,5 de setembre de 10h a 13h

üA partir  del 12 de setembre (A secretaria):  (de dilluns a divendres de 9.00 a 13.30 h i de 15.00 a 17.00h )

üA partir del 12 de setembre (Pavelló Escola): Dimarts i divendres 16.30h a 18.30h

Altes: La inscripció és anual i es cobrarà en 10 mensualitats a principi de mes. (Setembre -Juny)

Per poder fer ús de l’activitat extraescolar cal estar al corrent de pagament. En cas de no ser així es realitzarà un avís per part de la secretaria de l’escola i si és reiteratiu l’alumne no podrà assistir a l’activitat fins que s’estigui al corrent del pagament.

Un cop acceptada la inscripció, la plaça quedarà restarà assignada al nen o nena corresponent per tota la durada de l’activitat i no es retornarà l’import si no hi assisteix.

La butlleta d’inscripció ha d’estar degudament omplerta amb lletra majúscula i la signatura del pare/mare/tutor és indispensable.

Aquesta butlleta s’ha de lliurar a la secretaria de l’escola, i aquesta es reserva el dret de rebutjar qualsevol butlleta que no reuneixi les condicions demanades.

Document d'inscripció    

Document drets d'imatge (entregar-lo juntament amb el document d'inscripció)
 
Baixes: És necessari que us poseu en contacte amb el coordinador responsable de l’extraescolar. També que ompliu i entregueu a la secretaria de l’escola el document de baixa corresponent.
Document de baixa d'extraescolars